සි

හින් දෙතොලකට පිරිපුන් පෙනුමක් ලබා ගන්න ලිප්ස්ටික් ගැල්වීම මඟින් හැකියි. හැබැයි ඒකට නිවැරදි ක්රමවේදයන් අනුගමනය කරන්නට සිදු වෙනවා. ආලේපන ගැල්වීමේදී ක්රමානුකුලව සහ ඉවසීමෙන් එය කල යුතුයි. ඉතින් අද අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ එවැනි ක්රම කීපයක් පිළිබඳවයි.


fb-like-beg


1 ක්‍රමය

2 ක්‍රමය

3 ක්‍රමය

SHARE