ප් කේක් හදන්න නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒත් හැමදාම එකම විදිහට කප් කේක් හදනවාට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනස් ආකෘති වලින් කප් කේක් හැදුවොත් ඔබටත් වෙනසක් දැනේවි. පවුලේ හැමෝටම ආසාවෙන් ආහාරයට ගන්න පුළුවන් වේවි. විශේෂයෙන්ම සැරසිලි වලට ආස පොඩි දරුවන්ටත් මේවාට ගොඩක් ආස හිතේවි.

 


fb-like-beg


 

1 Bunny Cupcakes

2 Chocolate Candy Cupcakes

3 Spring Chick Cupcakes

4 Marshmallow Egg Cupcakes

5 Chocolate Covered Strawberry Carrot Patch

6 Bird’s Nest Cupcakes