ප් කේක් හදන්න නොදන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒත් හැමදාම එකම විදිහට කප් කේක් හදනවාට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනස් ආකෘති වලින් කප් කේක් හැදුවොත් ඔබටත් වෙනසක් දැනේවි. පවුලේ හැමෝටම ආසාවෙන් ආහාරයට ගන්න පුළුවන් වේවි. විශේෂයෙන්ම සැරසිලි වලට ආස පොඩි දරුවන්ටත් මේවාට ගොඩක් ආස හිතේවි.

 


fb-like-beg


 

7 Blooming Cupcakes

 

8 Jelly Belly Jelly Bean Cupcakes

 

පළමු කොටස සඳහා පිවිසෙන්න

 

9 Buttercream Baskets

 

10 Chardonnay Buttercream Roses

 

11 Sweet Hydrangeas

 

12 Marshmallow Sheep