පි පහුගිය පාඩම් වලින් ඉගෙන ගත්තේ කෑම මේසයක් පිළියෙළ කල යුතු ආකාරය ගැනයි. අපි ඔබට කිව්වා සර්වියට් එක ගෑරප්පුවට වම පසින් හෝ පිඟාන මත තියන්න කියලා. හැබැයි සර්වියට් එක නිකන්ම නවලා තියනවට වඩා, කලාත්මක විදිහකට තිබ්බොත් තවත් ලස්සනයි? ඔබ දැකලා ඇති හෝටල් වලදී, විවාහ මංගල උත්සව වලදී සර්වියට් එක එක ආකාරයෙන් කලාත්මක විදිහට සකසලා මේසය උඩින් තියලා තියෙන හැටි. ඒක අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. අද අපි goodhousekeeping.lk වෙබ් අඩවිය හරහා ඒ ගැන ඉගෙන ගමු.

 


fb-like-beg


 

Table Setting Rules පාඩම් මාලාව අංක 1

Table Setting Rules පාඩම් මාලාව අංක 2

Table Setting Rules පාඩම් මාලාව (කෑම මේසය සර්වියට් එකෙන් හැඩ කරවන ක්‍රම 22ක්) අංක 3-1 කොටස

Table Setting Rules පාඩම් මාලාව (කෑම මේසය සර්වියට් එකෙන් හැඩ කරවන ක්‍රම 22ක්) අංක 3-2 කොටස

Table Setting Rules පාඩම් මාලාව (කෑම මේසය සර්වියට් එකෙන් හැඩ කරවන ක්‍රම 22ක්) අංක 3-3 කොටස

 

17 Heart shaped napkin

 

18 Single pocket fold napkin

 

19 Envelope napkin

 

20 The pinwheel napkin

 

21 The french pleat napkin

 

22 Diamond arrow

 

SHARE