ඔබට ඔබේ කාමර තුල වෙන් කිරීම් කරන්න අවශ්ය වෙන අවස්ථා ඔන තරම් ඇති. ඔබේ නිදන කාමරයේ ඇඳ සහිත පෙදෙස වෙන් කර ගැනීමෙන් කාමරයට ඇතුළු වන පුද්ගලයෙක්ට එක වර ඔබේ ඇඳ දක්නට ලැබීම අවහිර කරන්න පුළුවන්. ඔබේ සාලයේ වෙනම කොටසක් වෙන් කර තැබීමෙන් සාලයේ රැඳෙන අමුත්තන්ට ඔබේ නිවස ඇතුලත සිදු වන දේවල් සෘජුව පෙනීම වලක්වා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි බලමු එකම කාමරය තුල වෙන් කිරීම් කරන්න Curtains නොමැතිව භාවිතා කල හැකි ක්රම මොනවාද කියලා.


fb-like-beg

 


ලිපියේ 1 කොටසට

8 Rope

10 Green Wall

11 Natural Trees

12 Twinkling Branches

13 Hanging Out

14 Hardworking Headboard

15 Chalkboard Paint

SHARE